Màquines
certificacions

Extraiem els millors materials que ens ofereix la natura. Per tal d’obtenir les millors matèries primeres, a Grup Castellot disposem de sis pedreres a diferents poblacions d’Osona i el Bages que ens proporcionen els diferents tipus de pedra i grava que utilitzem per a la preparació de formigó i àrids. Tenim una planta especialment preparada per manipular, triturar i crivellar els materials procedents de les nostres pedreres. Això ens permet oferir als nostres clients tot tipus d’àrids de la més alta qualitat: sorra pols, mescla fina, pinyolet, grava de diferent granulometria, sauló... Un equip d’auditors de l’empresa Applus avalua i certifica anualment tot el procés d’extracció, manipulació i transport dels àrids per tal d’assegurar una traçabilitat i una qualitat del producte final segons la normativa europea del Marcatge CE.

ÀRIDS
» Sorra pols 0/2
» Sorra rentada 0/5
» Sauló 0/3 i 0/6
» Barreja fina
» Ull de perdiu
» Pinyolet
» Grava de cantera 4/12 - 12/20 - 20/40
» Grava triturada ” 40/70 – 80/120
» Tot-u granític i calcari
» Pedra de Rocalla
» Big-bag sorra pols
» Big-bag sorra rentada
» Big-bag tot-u
» Big-bag barreja fina

Grup Castellot

CONTACTA'NS   |   CATÀLEG
CAT   |   ESP
Par. Falgas, S/N 08560 MANLLEU 93 850 22 50